Regulaminy ośrodka Bajka

Kilka słów o zasadach panujących w naszym ośrodku

Regulamin

Właściciel Ośrodka „BAJKA” będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości w Ośrodku „BAJKA”.

 

 1. Wszystkie Osoby przebywające na terenie Ośrodka „BAJKA” mają obowiązek zapoznać się z  regulaminami przed wejściem na teren Ośrodka „BAJKA” oraz przestrzegać i stosować się do wszystkich postanowień wszystkich Regulaminów.
 2. Właścicielem Ośrodka „BAJKA” jest Beata Świerguła – Biernat, adres: ul. Oświęcimska 2, 32-640 Zator, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beata Świerguła – Biernat BSB, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 549-12-62-573, REGON: 356646433.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Ośrodka „BAJKA”.Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty dla Gości w określonych terminach. Recepcja czynna w godz. 9.00-20.00, poza sezonem 9.30-18.18. Przerwa w godz. 12.00-12.30.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz uregulowanie w dniu przyjazdu wszystkich opłat za pobyt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka „BAJKA” www.domkibajkazator.pl.
 5. Goście Ośrodka „BAJKA” mogą korzystać z zakwaterowania w zarezerwowanych przez nich domkach, które udostępniane są Gościom na doby. Przyjmujemy rezerwację na min. dwa noclegi.
 6. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i przedstawić go w recepcji Ośrodka celem rejestracji oraz dokonania wszelkich formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Ośrodka BAJKA dozwolony jest wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. W Ośrodku BAJKA obowiązuje doba hotelowa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 9. Nie ma  możliwości zakwaterowania przed godziną 16.00.
 10. Zakwaterowania po godzinie 20.00 w dniu przyjazdu jest dodatkowo płatne: w godzinach 20:00 do 22:00 dodatkowa odpłatność 100zł.  Po godzinie 22.00 nie ma możliwości zakwaterowania.Doba noclegowa od  16.00 do 10.00. Późniejsze wykwaterowanie dodatkowo płatne, 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 11. W celu zapewnienia komfortu Gościom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku bądź o kulkach proszeni są oni o zgłaszanie tego faktu przy dokonywaniu rezerwacji.
 12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka BAJKA powinien zgłosić w recepcji Ośrodka najpóźniej:a) do godziny 9.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu w ośrodku, w przypadku pobytów w Ośrodku do dwóch dób;
  b) do godziny 22.00 w dniu poprzedzającym upływ terminu pobytu w ośrodku, w przypadku pobytów w ośrodków, powyżej dwóch dób.Recepcjonista Ośrodka BAJKA uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc noclegowych w Ośrodku. Właściciel Ośrodka „BAJKA” może odmówić przedłużenia pobytu Gości w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (domków) lub w stosunku do Gości nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Dopuszcza się, wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z właścicielem ośrodka, na pobyt max jednej dodatkowej osoby w domku(4-ro lub 5-cio osobowym). Jeżeli jest to dziecko do lat 3 oraz śpi wspólnie z rodzicami pobyt dziecka jest bezpłatny, w każdym innym przypadku pobyt jednej dodatkowej osoby jest dodatkowo płatny w wysokości 40zł/ noc. Zabrania się pobytu większej liczby osób niż ustalonej z właścicielem ośrodka na w/w zasadach. Istnieje możliwości dostawiania własnego łóżeczka niemowlęcego w pokoju za uprzednią zgodą właściciela ośrodka.
 14. Każdy domek Ośrodka „BAJKA” posiada jedno miejsce parkingowe na niestrzeżonym parkingu. Do korzystania z miejsca parkingowego mają prawo wyłącznie turyści zarejestrowani, zakwaterowani i aktualnie przebywający w ośrodku Bajka, którzy przybyli swoim pojazdem. Parkowanie każdego innego pojazdu poza w/w będzie wymagało zgody właściciela oraz dodatkowej odpłatności za zajmowane miejsce. Ośrodek Bajka nie ponosi odpowiedzialności za pojazd pozostawiony na parkingu. Pozostawienie samochodu po wykwaterowaniu na parkingu ośrodka tylko po opłaceniu miejsca postojowego oraz za zgodą właściciela.
 15. Na życzenie Gości, Ośrodek udziela informacji związanych z pobytem i podróżą.
 16. Na terenie Ośrodka „BAJKA” jest możliwość korzystania z sieci internetowej „Wi-Fi”, nieodpłatnie.
 17. Przebywanie zwierząt na terenie Ośrodka „BAJKA” jest zabronione, chyba, że przepisy prawa na to zezwalają (np. pies przewodnik).
 18. W przypadku wystąpienia szkody, Gość przebywający na terenie Ośrodka powinien zawiadomić recepcję Ośrodka „BAJKA” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wykryciu.
 19. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka „BAJKA” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 20. W przypadku zgubienia przez Gościa kluczy zobowiązany jest on do zapłaty kwoty 30 zł.
 21. Właściciel Ośrodka „BAJKA” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Ośrodku „BAJKA” , jak również w jego otoczeniu, na parkingu, w innych miejscach przylegających do terenu Ośrodka.
 22. Rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Ośrodka „BAJKA”, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Ośrodka lub oddane przez osobę trzecią do biura rzeczy znalezionych można odebrać w biurze rzeczy znalezionych, który znajduje się w recepcji Ośrodka pod adresem: Laskowa, ul. Bukowa 2, 32-640 Zator, w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.
 23. Przekazanie i zdanie domku każdorazowo następuje w obecności personelu Ośrodka. Gość Ośrodka „BAJKA” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 24. Na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście zarejestrowani uprzednio w recepcji. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezarejestrowanych. Osoby goszczące u turystów  zarejestrowanych na pobyt w ośrodku mogą przebywać w Ośrodku „BAJKA”  wyłącznie od godziny 16.00 do godziny 20.00.
 25. W Ośrodku „BAJKA” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest palenie grila, ognisk itp. w odległości mniejszej niż 10m od któregokolwiek z domków letniskowych znajdujących się na terenie ośrodka Bajka
 27. Zabrania się pozostawiania w gniazdkach elektrycznych ładowarek telefonicznych, komputerowych bądź innych urządzeń, podczas nieobecności Gości w domkach.
 28. Zabrania się przenoszenia wyposażenia domku, w tym zmiany ich ustawienia bez uprzedniego uzgodnienia z tego z recepcją Ośrodka „BAJKA”.
 29. Ośrodek „BAJKA” przyjmuje rezerwacje pobytu w ośrodku. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie przedpłaty/zaliczki w wysokości do 100% należności za cały okres rezerwowanego pobytu w ośrodku i zaksięgowanie jej na rachunku bankowym właściciela Ośrodka „BAJKA” w terminie do 24 godzin (szczyt sezonu)od dnia zgłoszenia prośby o dokonanie rezerwacji.
 30. W tytule przedpłaty/zaliczki, o której mowa w pkt. 29 Regulaminu należy wpisać dane osoby dokonującej rezerwacji, termin planowanego pobytu, liczbę osób na planowany pobyt. Jeżeli w tytule przelewu przedpłaty/zaliczki nie zostanie przedstawione imię i nazwisko i termin planowanego pobytu, na które dokonana została wstępna rezerwacja, pełna kwota przedpłaty/zaliczki zostaje zwrócona co jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji wstępnej.
 31. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Ośrodka „BAJKA”.
 32. Zmiana lub anulowanie dokonanej rezerwacji jest możliwe w następujących przypadkach i na wskazanych poniżej zasadach:
  a) w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość:- zmiany rezerwacji na inny wolny termin, z zastrzeżeniem, iż będzie to termin w tym samym roku kalendarzowym (w dniach, w których czynny jest Ośrodek „BAJKA”), w którym pierwotnie została dokonana rezerwacja,- bezkosztowego anulowania rezerwacji – w przypadku anulowania rezerwacji Ośrodek „BAJKA” dokonuje zwrotu 100 % wpłaconej przez Gościa kwoty na poczet rezerwacji,
  b) w terminie 14-29 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość:- zmiany rezerwacji na inny wolny termin, z zastrzeżeniem, iż będzie to termin w tym samym roku kalendarzowym (w dniach, w których czynny jest Ośrodek „BAJKA”), w którym pierwotnie została dokonana rezerwacja,- anulowania rezerwacji – w takim przypadku Ośrodek „BAJKA” dokonuje zwrotu 50 % wpłaconej przez Gościa kwoty na poczet rezerwacji, Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości 50 % kwoty wpłaconej na poczet rezerwacji,
  c) w terminie 14 – 8 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość:- zmiany rezerwacji na inny wolny termin, z zastrzeżeniem, iż będzie to termin w tym samym roku kalendarzowym (w dniach, w których czynny jest Ośrodek „BAJKA”), w którym pierwotnie została dokonana rezerwacja ale tylko i wyłącznie do wykorzystania w tym samym roku kalendarzowym,- nie ma możliwości anulowania rezerwacji – w przypadku rezygnacji z pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości 100 % kwoty wpłaconej na poczet rezerwacji,
  d) w terminie 7 dni i poniżej przed planowanym przyjazdem nie ma możliwości zmiany lub anulowania rezerwacji, Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości 100 % kwoty wpłaconej na poczet rezerwacje.
 33. W przypadkach wskazanych w pkt. 32. powyżej, kiedy anulowanie rezerwacji jest możliwe, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę lub jej odpowiednią część poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 14 dni roboczych. W innych terminach niż wskazane powyżej nie jest możliwe anulowanie rezerwacji z uwagi na art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 34. Warunkiem zakwaterowania jest uiszczenie przez Gościa z góry, całej należności za pobyt w ośrodku tuż po przybyciu. Płatności w ośrodku dokonuje się w formie gotówkowej.
  a) od 2022r. obowiązek uiszczenia opłaty turystycznej 2zł (osoba/noc) – uchwała rady Miejskiej w Zatorze
 35. Uiszczona kwota za pobyt w ośrodku nie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku skrócenia przez Gościa okresu pobytu w ośrodku.
 36. Opóźnienie w przyjeździe Gościa do Ośrodka nie ma wpływu na wysokość należności za okres pobytu w ośrodku wynikający z rezerwacji.
 37. Ośrodek „BAJKA” zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu Gości do dowolnej części terenu Ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom, np. z powodu uszkodzeń czy awarii. Informacja o ograniczeniach dostępu zostanie przez obsługę Ośrodka podana do wiadomości Gości w sposób umożliwiający zapoznanie się z taką informacją.
 38. Ośrodek „BAJKA” zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania lub usunięcia, w trybie natychmiastowym, z terenu ośrodka osób:
  a) będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  b) zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  c) które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez, zorganizowanych we własnym zakresie, na terenie ośrodka (wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, itp.)
  d) zakłócających pobyt innych Gości w trakcie ciszy nocnej lub podczas całodziennego pobytu w ośrodku
 39. Ośrodek BAJKA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 40. Goście korzystający z usług Ośrodka „BAJKA” zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 41. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości ośrodka.
 42. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 43. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z Ośrodka czuwa Właściciel Ośrodka „BAJKA”, jego kierownictwo, personel oraz obsługa.
 44. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać w recepcji Ośrodka „BAJKA” najpóźniej w dniu wykwaterowania się w recepcji Ośrodka.
 45. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakwaterowanie w Ośrodku „BAJKA”, przedstawienie opisu sytuacji oraz złożenie żądania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej pobytu na terenie Ośrodka „BAJKA” zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Ośrodek „BAJKA”.
 46. Reklamacje Gości rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku ich wniesienia w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 3 dni od opuszczenia ośrodka, w postaci pisemnej na adres: Laskowa, ul. Bukowa 2, 32-640 Zator, w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z reklamacją na adres e-mail: biuro@domkibajkazator.pl. z tytułem: „Reklamacja”.
 47. Ośrodek „BAJKA” zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne dla poprawy obsługi Klientów Ośrodka „BAJKA”.
 48. W ciągu sezonu cena noclegów w domkach może ulec zmianie.
 49. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04..2019r.

Właściciel Ośrodka „BAJKA”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:„RODO”) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)  uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Świerguła – Biernat, adres: ul. Oświęcimska 2, 32-640 Zator, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beata Świerguła – Biernat BSB, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 549-12-62-573, REGON: 356646433.
 2. Z Administratorem możesz kontaktować pod adresem pocztowym: ul. Oświęcimska 2, 32-640 Zator lub pod adresem mailowym: biuro@domkibajkazator.pl. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz wnieść skargę.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane:
  a) w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody – 6 ust. 1 lit. a RODO
  b) w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy – 6 ust. 1 lit. b RODO
  c) w celu wykonania obowiązku prawnego- 6 ust. 1 lit. c RODO
  d) gdy jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej- np. ratowania zdrowia, życia, majątku – art. 6 ust. 1. lit. d RODO
  e) w celu wykonania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa – 6 ust. 1 e RODO
  f) w celu marketingowym, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – 6 ust. 1 lit. a RODO
  g) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:– zapewnienia bezpieczeństwa osób, przede wszystkim klientów oraz pracowników, a także mienia Administratora Danych Osobowych;
  – dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych;
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane związane z identyfikacją oraz dane kontaktowe w oparciu o niezbędność wykonania umowy.
 5. Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.
 6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator Danych Osobowych rozpatrzy sprzeciw. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw zostaną usunięte.
 7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielasz dobrowolnie i możesz je w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli
  a) twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane na jej podstawie;
  c) wniosłeś sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
  d) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń bądź też w sytuacji gdy istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.
 10. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, a także informacji o:
  a) celach przetwarzania,
  b) kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  d) planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu,
  e) prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  f) źródle tych danych,
  g) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o stosowanych zabezpieczeniach, jeżeli Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską;
 11. Masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 12. Masz prawo do żądania ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 13. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  a) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych- wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na okres pozwalający sprawdzenie ich prawidłowości;
  b) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych- wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do ustalenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich podstaw do sprzeciwu;
 14. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi Danych Osobowych oraz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych Osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, nie dłużej niż upływ terminów przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy w związku z prowadzoną działalnością Administratora Danych.
 16. Twoje dane mogą być przekazywane do:
  a) podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. wysyłki wiadomości mailowej, a które zawarły z Administratorem Danych Osobowych umowy o przetwarzanie danych.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw dla dzieci to teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
 2. Teren placu stanowi własność właściciela Ośrodka „BAJKA” – Beaty Świerguły – Biernat, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Beata Świerguła – Biernat BSB, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 549-12-62-573, REGON: 356646433, adres: ul. Oświęcimska 2, 32-640 Zator.
 3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 13 lat.
 4. Dzieci poniżej 13-tu lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się na terenie Ośrodka „BAJKA”.
 7. Przebywanie na placu zabaw oraz korzystanie z urządzeń zabawowych możliwe jest w godzinach od 8:00 do 20:00.
 8. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
 9. Z urządzeń zabawowych i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  a) korzystania z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia
  b) palenia ognisk oraz używania otwartego ognia;
  c) wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi, za wyjątkiem pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zgodę właściciela placu zabaw,
  d) jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach, wrotkach, itp.,
  e) wchodzenia na daszki urządzeń i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
  f) siadania we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i innych urządzeń,
  g) huśtania się na stojąco, skręcanie huśtawek,
  h) podchodzenia pod urządzenie w trakcie korzystania z niego przez inną osobę, dotyczy to w szczególności huśtawek,
  i) niszczenia roślinności, drzew, krzewów i kwiatów;
 11. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 12. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 14. Rodzice i opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do właściciela Ośrodka „BAJKA” wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia itp.
 15. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju i wieku dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 16. Osoby przebywające na terenie placu zabaw winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku, zabawy i bezpieczeństwa innych użytkowników placu.

Regulamin parku linowego dla dzieci 3-12 lat

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 12 lat, ponadto wyłącznie za zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych i tylko pod ich stałą opieką i nadzorem.
 2. Trasa siatkowa przeznaczona jest dla dzieci, potrafiących samodzielnie poruszać się po trasie. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 12 lat.
 3. Na przeszkody trasy siatkowej dzieci mogą wchodzić wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletniego opiekuna prawnego. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu ośrodka Bajka oraz stosować się do postanowień regulaminu Parku Linowego.
 4. W przestrzeni domku zawieszonego na drzewie mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, które mają obowiązek oczekiwać na zwolnienie przeszkody i następnego domku.
 5. W przestrzeni przeszkody może znajdować się jedna osoba, która musi mieć swobodę w pokonywaniu trudności i w razie upadku na siatkę asekuracyjną, nieograniczony czas powrotu na przeszkodę.
 6. Przed wejściem na tor przeszkód należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby z szyi, uszu, rąk i palców, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Także wszelkie zawieszki na szyję i luźne drobne urządzenia (telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty fotograficzne itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika trasy siatkowej, mają być zdjęte i przekazane rodzicowi lub pełnoletniemu opiekunowi prawnemu.
 7. Zabrania się wnoszenia na trasę siatkową Parku Linowego jedzenia i picia.
 8. Podczas pokonywania kolejnych przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych.
 9. Zakazuje się skakania po platformach domków i przeszkodach, biegania po przeszkodach, korzystania z Parku Linowego w trakcie lub tuż po deszczu, wspinania się na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki, hałasowania, urządzania wyścigów oraz innych nieodpowiedzialnych zabaw, wchodzenia pod tory przeszkód Parku Linowego, używania elementów toru siatkowego/linowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Użytkownik toru siatkowego zobowiązany jest zgłosić rodzicowi lub pełnoletniemu opiekunowi prawnemu lub innej osobie np. personelowi ośrodka Bajka wszelkie obawy związane z własnym samopoczuciem lub stanem zdrowia, które mogłyby uniemożliwić pokonywanie przeszkód.
 11. W przypadku wpadnięcia do siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę ośrodka.
 12. Osoby będące rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami prawnymi dzieci korzystających z Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową ocenę bezpieczeństwa.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwem wypadku i poważnymi urazami, za które właściciel atrakcji nie odpowiada.
 14. Personel ośrodka Bajka za nieprzestrzeganie regulaminu może bezwzględnie nakazać natychmiastowe opuszczenie toru siatkowego. Osoba wykluczona ma obowiązek opuszczenia toru przeszkód zgodnie z instrukcjami wydanymi przez personel ośrodka Bajka.
 15. Na terenie tras siatkowych Parku Linowego oraz w jego pobliżu zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie papierosów.
 16. Z Parku Linowego można korzystać od godz. 9.00 do zmroku, ale nie dłużej niż do godz. 20.00.
 17. Właściciel ośrodka Bajka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z parku linowego i/lub niezastosowania się postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2020 r.